Javne nabavke i finansijski izveštaji

Javna nabavka radova – Izvođenje radova na investicionom održavanju istočne fasade zgrade Škole, JN br. 1/2021

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/13522

Javna nabavka dobara – električne energije u otvorenom postupku, JN br. 3/2021

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/13853

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/3019

Izveštaj o poslovanju i Finansijski plan

Javna nabavka male vrednosti radova, zamena postojećih svetiljki – sanacija unutrašnjeg osvetljenja, JNMV br. 4/2020

Finansijski plan

Plan javnih nabavki za 2020. godinu – izmene jun 2020.

Javna nabavka male vrednosti dobra, oprema za obrazovanje – računarska oprema, JNMV br. 3/2020

Javna nabavka broj JNOP1-3N/2020 – nabavka dobara interaktivne table sa projektorom

Javna nabavka male vrednosti usluga – izvođenje maturske ekskurzije u školskoj 2020/2021. godini, JNMV br. 2/2020

Javna nabavka male vrednosti dobra – električne energije, JNMV br. 1/2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Izveštaj o poslovanju i Finansijski plan

Javna nabavka male vrednosti dobra, oprema za obrazovanje – računarska oprema, JNMV br. 6/2019

Finansijski plan

Javna nabavka male vrednosti dobra, oprema za obrazovanje – računarska oprema, JNMV br. 5/2019


Konkursna-dokumentacija-Racunari-2019

Poziv-za-podnosenje-ponuda-Racunari-2019

Odluka-o-dodeli-ugovora-JN-5-2019

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 5 2019

Јavna nabavka male vrednosti radova – Adaptacija objekta za realizaciju praktične nastave Politehničke škole u Subotici, Harambašićeva br. 4 (treća faza), JNMV br. 4/2019

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Harambasiceva treca faza 2019

Јavna nabavka male vrednosti radova – Adaptacija objekta za realizaciju praktične nastave Politehničke škole u Subotici, Harambašićeva br. 4 (treća faza), JNMV br. 3/2019

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan JN 2019

Izveštaj o poslovanju i Finansijski plan

Izvestaj o poslovanju za 2018. godinu

Finansijski plan 2019

Javna nabavka male vrednosti usluga – izvođenje maturske ekskurzije u šk. 2019/20.g., JNMV br. 2/2019

Konkursna dokumentacija Ekskurzija 2019

Poziv za podnosenje ponuda Ekskurzija 2019

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 1 – Prag 2019

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija 2 – RIM 2019

Javna nabavka male vrednosti dobra – električne energije, JNMV br. 1/2019

El energija Konkursna dokumentacija 2019 ispr

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora 1-2019

Obavestenje o zakljucenom ugovoru El energija 2019

Javna nabavka male vrednosti dobra, oprema za obrazovanje – računarska oprema, JNMV br. 6/2018

Racunari Konkursna dokumentacija 6-2018

Racunari Poziv za podnosenje ponuda 6-2018

Odluka o dodeli ugovora 6-2018

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 6-2018

Javna nabavka male vrednosti radova, adaptacija sistema zagrevanja tople potrošne vode, JNMV br. 5/2018

Adaptacija sistema za zagrevanje TPV Poziv za podnosenje ponude

Adaptacija sistema za zagreva TPV Konkursna dokumentacija

Odluka JN 5-2018

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Solari 2018

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan JN jun 2018

Javna nabavka male vrednosti dobra, oprema za obrazovanje – računarska oprema, JNMV br. 4/2018

Racunari Konkursna dokumentacija jun 2018

Racunari Poziv za podnosenje ponude jun 2018

Pojasnjenje dokumentacije 03072018

Pojasnjenje dokumentacije 05072018

Odluka JN 4 2018

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Racunari 2018

Javna nabavka male vrednosti dobra, oprema za obrazovanje – računarska oprema, JNMV br. 3/2018

Racunari Konkursna dokumentacija 2018

Racunari Poziv za podnosenje ponude 2018

Pojasnjenje dokumentacije 19042018

Odluka o dodeli ugovora 3-2018

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Racunari 2018

Javna nabavka male vrednosti usluga – izvođenje maturske ekskurzije u šk. 2018/19.g., JNMV br. 2/2018

Ekskurzija Konkursna dokumentacija 2018

Ekskurzija Poziv za podnosenje ponude 2018

Odluka o dodeli ugovora JN 2 2018

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Ekskurzija 2018

Javna nabavka male vrednosti dobra – električne energije, JNMV br. 1/2018

Kokursna dokumentacija el energ 1-18

Poziv za podnosenje ponuda 1-18

Odluka-javna nabavka 2018

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru El energija 2018 pp

Javna nabavka male vrednosti radova, adaptacija sistema zagrevanja tople potrošne vode i sistema grejanja, JNMV br. 6/2017

Adaptacija sistema toplovod grejanje Poziv za podnosenje ponude

Adaptacija sistema zagrevanja tople vode i grejanja – Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 6 2016

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Solar Kotao 10102017

 Javna nabavka male vrednosti radova, zamena postojećih svetiljki, JNMV br. 5/2017

Zamena svetiljki Poziv za podnosenje ponude 30082017 pp

Zamena rasvete – Konkursna dokumentacija 30082017 (1)

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava pp

Zamena rasvete – Izmena Konkursne dokumentacija 06092017 (1)

Pojasnjenje dokumentacije 06092017 pp

Pojasnjenje dokumentacije 5-17 11092017

Odluka – javna nabavka

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Svetiljke 2017 pp

Javna nabavka male vrednosti radova, zamena postojećih svetiljki, JNMV br. 4/2017

Zamena svetiljki Poziv za podnosenje ponude 2017

Zamena rasvete – Konkursna dokumentacija 09082017

Odluka o obustavi postupka

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke pp

 

Javna nabavka male vrednosti dobra, oprema za obrazovanje – Računarska oprema, JNMV br. 3/2017

Racunari Poziv za podnosenje ponude 2017

Racunari Konkursna dokumentacija 2017

Odluka JN 3-2017

Odluka 3-10

Odluka 04052017

Obavestenje zakljucen ugovor 2017

Javna nabavka male vrednosti usluga – izvođenje maturske ekskurzije u šk. 2017/18.g., JNMV br. 2/2017

JN ekskurzija 201718 Poziv za podnosenje ponuda

JN ekskurzija 201718 Konkursna dokumentacija

Odluka JN 2 2017

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Ekskurzija 2017

OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci 2 2017

Javna nabavka male vrednosti dobra – električne energije, JNMV br. 1/2017

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru El energija 2017

Odluka JN 1-2017

El energija 2017 konkursna dokumentacija

El energija Poziv za podnosenje ponude 2017

Plan JN 2017


Javna nabavka male vrednosti usluga – izvođenje maturske ekskurzije u šk. 2016/17.g., JNMV br. 2/2016

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci

Јavna nabavka male vrednosti radova – Adaptacija objekta za realizaciju praktične nastave Politehničke škole u Subotici, Harambašićeva br. 4 (druga faza), JNMV br. 3/2016

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Harambasiceva 4 – druga faza 2016

Odluka o dodeli ugovora 3-16

Pojasnjenje dokumentacije JNMV 3-16 2

Pojasnjenje dokumentacije JNMV 3-16

Konkursna dokumentacija – Adaptacija objekta 3/2016

Poziv za podnošenje ponuda – Adaptacija objekta 3/2016

Javna nabavka male vrednosti usluga – izvođenje maturske ekskurzije u šk. 2016/17.g., JNMV br. 2/2016

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Ekskurzija 2016

Odluka o dodeli ugovora 2-16

Konkursna dokumentacija Ekskurzija 2016

Poziv za podnosenje ponuda Ekskurzija 2016

Javna nabavka male vrednosti dobra – električne energije, JNMV br. 1/2016

El energija 2016 konkursna dokumentacija

El energija Poziv za podnosenje ponude 2016

Odluka o dodeli ugovora

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru El energija 2016

Javna nabavka male vrednosti računarske opreme JNMV br. 5/2015

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Racunari 5-15

Odluka o izboru JNMV 5-15

Racunari Konkursna dokumentacija nov2015

Racunari Poziv za podnosenje ponuda nov2015

Dodatni radovi u Harambasicevoj br. 4

ObavestenjeOPokretanjuPostupka 01072015

Konkursna dokumentacija Dodatni radovi

OdlukaODodeliUgovoraUPregovarackomPostupkuBezObjavljivanjaPozivaZaPodnosenjePonuda 10082015

Javna nabavka male vrednosti računarske opreme JNMV br. 4/2015

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Racunari 4-15

Pojasnjenje dokumentacije 09042015

Pojasnjenje dokumentacije 4-15-1

Racunari Konkursna dokumentacija 01042015

Racunari Poziv za podnosenje ponuda 2015

Јавна набавка радова – адаптација објекта за реализацију практичне наставе

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Radovi Harambasiceva, 3-15

Pojasnjenje 3-15

Adaptacija Harambasiceva – Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponude

Obavestenje o zakljucenom ugovor 10032015

Javna nabavka usluga – izvođenje maturske ekskurzije (otvoreni postupak), JN br. 1/2015

Ekskurzija – Konkursna dokumentacija 2015

Ekskurzija – Poziv za podnosenje ponuda 2015

Javna nabavka male vrednosti dobra – Elektricne energije, JNMV br. 2/2015

Dopuna konkursne dokumentacije 2-2015

El energija Konkursna dokumentacija – izmene i dopune 2015

Obavestenje o produzenju roka

El energija Konkursna dokumentacija 2015

El energija Poziv za podnosenje ponude 2015

Javna nabavka računarske opreme 4/2014

Ofset masina Konkursna dokumentacija novembar 2014

Ofset masina Poziv za podnosenje ponuda 2014

Javna nabavka računarske opreme 3/2014

Racunari Konkursna dokumentacija donacija 2014
Racunari Poziv za podnosenje ponuda donacija 2014

Javna nabavka računarske opreme 2/2014

Obavestenje o zakljucenom ugovor

Racunari Konkursna dokumentacija sept 2014

Racunari Poziv za podnosenje ponuda

pojasnjenje

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Javna nabavka elektricne energije 2014.g

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 03032014

Poziv-za-podnosenje-ponude-el-energija-2014.doc

Konkursna-dokumentacija-el-energija-2014.doc

———————————————————————–

Septembar 2013 (računarska oprema)

Konkursna dokumentacija

Poziv za davanje ponude

Pojasnjenje

Pojasnjenje2

pojasnjenje3

Pripremna nastava za likovnog tehničara, za učenike osnovnih škola biće održana onlajn (putem video sastanka i Gugl učionice)

Link i kod  Gugl učionice za zainteresovane učenike za pripremnu nastavu za likovnog tehničara.

https://classroom.google.com/c/MzIzMTA5ODM1MDM5?cjc=lkdwqhf

KOD:  lkdwqhf  

datum vreme oblast nastavnik
17. april 2021. 9 – 10.45 časova crtanje Milodanović S. Šuhajda Z.
11 – 12.45 časova slikanje Ražnatović N. Horvat M.
 

Za pripremnu nastavu potrebno je pripremiti:

Za crtanje –  blok broj 5, grafitne olovke, gumicu (i druge crtačke tehnike tuš, ugalj…)

Za slikanje – blok broj 5, grafitna olovka, četkice, tempere ili akrilne boje, posudu za vodu, krpica za brisanje.

HungaryEnglish