Projekti

WBL PRO 2.0

Full Project Title:

New era WBL: personalised approach through structured digitalisation PROcess

Project Number:

2021-1-IT01-KA220-VET-000033236

Project Promotional Program:

Erasmus+

Project Coordinator:

ZADRUŽNI CENTER ZA SOCIALNO DEJAVNOST

Country:

City:

Trieste

Website:

E.N.T.E.R. Projects – WBL PRO 2.0

ВБЛ ПРО 2.0

Идеја за пројекат је заснована на запажањима и анализама у оквиру већ спроведених пројеката, стратегија и анализа на нивоу ЕУ. И пре пандемије, неопходна је била потреба за унапређеним, персонализованим приступом учењa кроз рад и његово поједностављење иновативном употребом дигитализованих активности. Сада ова потреба постаје све очигледнија и неопходна је за суочавање са изазовима јер верујемо да иновација јесте најбољи начин за унапређење организације дуалног образовања.

Пројекат се фокусира на развој и изградњу/надоградњу дигиталне платформе, на промоцију иновативних приступа у дуалном образовању, укључивање и разматрање потреба свих учесника у процесу (ученика, наставникка и компанија), коришћење дигиталних технологија за педагошке, административне, техничке и организационе промене, доступност информација, омогућавање могућности учења, развој вештина и препознавање исхода учења.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ је да кључним учесницима дуалног образовања обезбеди иновативне онлајн алате, ресурсе и методологије који ће допринети ефикасној сарадњи између школа и предузећа, наставника/тренера и ученика.

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ:

1. Подршка наставницима стручних предмета и инструкторима у компанији у управљању процесом учења кроз рад, мотивисање њиховог активног учешћа у решавању одговарајућих дигиталних задатака.

2. Развој и коришћење дигиталних садржаја високог квалитета адаптираних новој генерацији ученика у циљу олакшања процеса учења кроз рад свих корисника (ученика, наставника, инструктора у компанији).

3. Спровођење заједничког, иновативног и сарадничког међугенерацијског тренинга.

Пројектне активности предвиђају укључивање циљних група дуалног образовања као што су ученици, наставници, инструктори, компаније и предузећа која су део дуалног школовања, компаније у партнерским земљама.

Први корак и активност има за циљ истраживање корисника дигиталне платформе, њихове интересе и потребе. Следећи корак је развој садржаја за различите циљне групе: подучавање и праћење процеса учења, коришћење портфолија ученика и додела беџева најбољим ученицима, повратне информације и размена искустава, дигитални пратећи задаци. Циљ је да се ангажују сви учесници дуалног образовања како би инспирисали и помагали једни другима, међусобно сарађивали и делили искуства.

Следећа активност је израда  видео приручника намењених за обуку тренера и наставника како би они могли да развију атрактивне видео материјале за ученике. Планирано је седам семинара за компаније, као и седам семинара за наставнике који ће се одржати у Италији, Словенији, Мађарској, Шпанији, Аустрији, Ирској и Србији. Главни циљеви су подизање нивоа свести између компанија и предузећа о дигиталној платформи, пружање смерница, ширење резултата пројекта и подстицање послодаваца да обезбеде и усвоје коришћење дигиталне платформе. Семинари ће ученицима и школама пружити користан алат, подићи ниво свести ученика и наставника у дуалном образовању, ширити резултате пројекта и подстицати школе да усвоје и промовишу употребу дигиталне платформе.

The idea for the project is based on observations and analysis within projects already carried out and strategies and analysis on a EU level. Even before the covid-19 pandemic took place, the need for an upgraded, personalised approach through Work based Learning (WBL) and simplification of WBL by innovative use of digitalisation of activities, has been revealed as a logical step forward in the modernisation of the process. Now however this need is becoming more and more evident and essential for facing nowadays challenges, as we believe that innovation is the best way to manage the
new era WBL process.

The project focuses on developing and building/upgrading a digital platform, on the promotion of innovative approaches to WBL, inclusion and consideration of the needs of all key players involved in the WBL process (VET students, schools and companies), use of digital technologies for pedagogical, administrative, technical and organisational change, accessibility of information, enabling learning opportunities, skills development and recognition of learning outcomes.

STRATEGIC OBJECTIVE:

To provide the key players involved in the WBL process innovative online tools, resources
and methodologies to establish it effectively in a transnational context of school-business cooperation as well as intergenerational peer learning between teachers/trainers and pupils.

OPERATIONAL OBJECTIVES:

1. Supporting VET
teachers and in-company trainers in managing the collaborative WBL process starting from their active participation in the development of proper digital online solutions.

2. Develop and use high quality digital content to facilitate the WBL
process for the benefit of all users involved (VET students and teachers, in-company trainers), in particular by bringing it closer to generations of digital natives.

3. To propose forms of joint, innovative and collaborative intergenerational training.

The project activities foresee the inclusion of target groups such as VET students, VET teachers, incompany trainers, companies and businesses that are part of the network of VET schools, new era sectors companies in all partner countries, companies connected within smart specialization industry chains. The first step and activity (R1 – WBL DIGITAL APPROACH) aims to research the target users, by using the Design Thinking approach methodology and digital personalised and user oriented approach to WBL process to develop a digital platform. This will lead to development of digital support for VET students additional to matchmaking phase. Tasks: – in-company trainer content –  tutoring & monitoring the WBL process – student’s portfolio & awarding badges – feedback & exchange of experiences The platform will consist of a new approach to the WBL process that will introduce digitalization of supporting tasks inside WBL. The goal is to engage with all involved end users of the WBL process to inspire, collaborate, share and interact. The following activity in the digital platform spectrum is TUTORIALS THROUGH CBL APPROACH, where the training of trainers and teachers to be able to develop video materials and podcasts that are attractive enough for VET students to use them, will be developed. In the context of Multiplier events, there are seven Companies seminars planned, seven VET seminars and the Final event. The seminars will take place in Italy, Slovenia, Hungary, Spain, Austria, Ireland and Serbia.
The main goals are to raise the level of awareness between companies and enterprises about the digital platform, impact and provide guidance on the practices of local stakeholders, to disseminate project results and to encourage employers to provide WBL and adopt the usage of the digital platform. The VET seminars will provide students and schools with an useful tool and will raise the level of awareness between VET students and teachers about the digital platform, impact the
organisation of WBL, disseminate project results and encourage schools to adopt and promote the use of the digital platform.

EnglishHungary