OBRAZOVANJE ODRASLIH I PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA

ПОЛИТЕХНИЧКA ШКОЛA СУБОТИЦА је прва школа у Републици Србији која је добила верификацијуи стекла статус ЈАВНО ПРИЗНАТОГ ОРГАНИЗАТОРА АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА.

На основу Решења о давању сагласности за проширену делатност и стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих за признавање претходног учења, од 17. 8. 2021. године, које је донео Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, а по програму који је одобрен од стране Агенције за квалификације и Завода за унапређивање образовања и васпитања, Школа врши обуке и признавање претходног учења за следеће квалификације у подручју рада Геодезија и грађевинарство:

Признавање претходног учења је алтернативни начин стицања квалификације – за оно што неко већ зна, а што је научио ван формалног система образовања. Кроз поступак признавања претходног учења, заинтересовани кандидати моћи ће да стекну квалификацију која је изједначена са квалификацијом стеченом кроз формално образовање и призната на тржишту рада.

Зидар: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/resenje/2020/19/2/reg

Тесар: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/resenje/2020/19/3/reg

Армирач-бетонирац: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/resenje/2020/19/5/reg

Руковалац грађевинском механизацијом: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/resenje/2021/4/4/reg

Столар: Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije „Stolar”: 4/2021-8 (pravno-informacioni-sistem.rs)


Заинтересовани кандидати се могу јавити саветницама за ППУ на имејл:

ppu@politehnickasu.edu.rs

или на телефоне:

Александра Радуловић Зеленика – 063/512-863

Ђенђи Аранчић Данча – 060/8554-080

Мирјана Мијатовић – 063/599-889

Информације о радном времену саветница и друге основне информације заинтерсовани могу добити у секретаријату школе:

Имејл: office@politehnickasu.edu.rs

Телефон: 024/663-101

Радно време саветника

САВЕТНИК ПОНЕДЕЊАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Александра Радуловић Зеленика 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00 10,00-12,00
Ђенђи Аранчић Данча 8,15-9,20 11,00-12,00 15,15-16,15 13,30-14,30 8,15-9,20
Мирјана Мијатовић 16,00-18,00 16,00-18,00 16,00-18,00 16,00-18,00 16,00-18,00

EnglishHungary